Năm học 2019 – 2020 nhà trường dự kiến tuyển sinh như sau: + Lớp Mẫu giáo lớn: Trẻ sinh năm 2014 (5 tuổi): 50 cháu+ Lớp Mẫu giáo nhỡ:Trẻ sinh năm 2015 (4 tuổi): 85 cháu+ Lớp Mẫu giáo bé: Trẻ sinh năm 2016 (3 tuổi): 71 cháu+ Lớp nhà trẻ: (Các cháu sinh năm 2017): 70 cháu